Chrámy Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní: Zasvätené domy Pána

Zistite viac o chrámoch Svätých neskorších dní a o zasvätení chrámov

Latter-day Saint temples are sacred buildings that are dedicated to God.
Latter-day Saint temples are sacred buildings that are dedicated to God.

Čo je chrám Svätých neskorších dní?

Svätí neskorších dní veria, že chrám je viac ako len krásna stavba. Veria, že chrám je doslova domom Pána. Chrám je posvätné miesto, kde Svätí neskorších dní uctievajú Ježiša Krista a učia sa o Ňom. Písma Svätých neskorších dní učia, že chrám je „dom modlitby, dom pôstu, dom viery, dom učenia sa, dom slávy, dom poriadku, dom Boží“ (NaZ 109:8). Pre Svätých neskorších dní sú chrámy iné ako bežné zhromažďovacie budovy. Svätí neskorších dní veria, že chrámy sú najbližšie miesta k nebu na zemi.

Čo sa deje v chráme Svätých neskorších dní?

V chráme sa Svätí neskorších dní dozvedajú o Božom pláne pre Jeho deti a uzatvárajú posvätné zmluvy alebo sľuby, aby Ho nasledovali. V chrámoch Svätých neskorších dní sa tiež vykonávajú obrady ako krst za zosnulých rodinných príslušníkov, ktorí zomreli bez príležitosti prijať tieto obrady. Prax krstu za mŕtvych je uvedená v Biblii (pozri 1. Korintským 15:29). Svätí neskorších dní tiež veria, že v chrámoch môžu byť páry a rodiny spečatené, alebo spojené, spolu na večnosť. Tieto pečatiace obrady umožňujú, aby rodinné vzťahy pokračovali aj po smrti. Možnosť, aby boli rodiny spolu nielen v tomto živote, ale aj na večnosti, je jedným z najväčších darov, prisľúbených evanjeliom Ježiša Krista.

Čo je zasvätenie chrámu Svätých neskorších dní?

Predtým ako Svätí neskorších dní začnú používať nový chrám, majú špeciálny zasväcujúci obrad. Zasvätenie chrámu Svätých neskorších dní zvyčajne zahŕňa hudbu a príhovory od vedúcich Cirkvi. Pri zasvätení chrámu Svätých neskorších dní je tiež vedúcim Cirkvi prednesená zasväcovacia modlitba. V tejto modlitbe vedúci Cirkvi zasvätí chrám pre vykonávanie Božieho diela a žiada Boha, aby ho požehnal (pozri „Dedication“).

Ak chcete vstúpiť do chrámu po jeho zasvätení, musíte byť hodným členom Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní a musíte byť pokrstený aspoň jeden rok. Avšak predtým, než sa chrám Svätých neskorších dní zasvätí, je otvorený pre verejnosť niekoľko týždňov. Toto obdobie sa zvyčajne nazýva „deň otvorených dverí“. Počas tohto času si môže verejnosť bezplatne prehliadnuť chrám a dozvedieť sa viac o posvätnej a úžasnej práci, ktorá sa tam bude vykonávať.

Ako sa môžem dozvedieť viac?

Ak sa chcete dozvedieť viac o chrámoch Svätých neskorších dní a o tom, ako sú súčasťou Božieho plánu pre vás a vašu rodinu, navštívte pridtekukristovi.org.