Chrámové garmenty a náboženské odevy

Chrámové garmenty sú nosené oddanými Svätými neskorších dní ako pripomienka náboženského záväzku uzatvoreného v svätom chráme. 

Kvinna_templet
Chrámové garmenty sú nosené oddanými Svätými neskorších dní ako pripomienka náboženského záväzku uzatvoreného v svätom chráme.

Po stáročia ľudia mnohých náboženstiev používali posvätné oblečenie na to, aby symbolizovali svoju oddanosť Bohu. Posvätné oblečenie má v rôznych kultúrach a náboženstvách širokú škálu foriem – zvážte napríklad zvyk odievania sa mníšok, kňazských rúch, židovský modlitebný šál, moslimskú pokrývku hlavy alebo oblečenie budhistických mníchov. Pre Svätých neskorších dní sú posvätné odevy súčasťou chrámových odevov a chrámových rúch, ktoré sa nosia iba vo vnútri chrámov Svätých neskorších dní.

Čo sú chrámové garmenty?

Chrámové garmenty nosia len dospelí členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, ktorí urobili posvätné sľuby vernosti evanjeliu Ježiša Krista vo svätých chrámoch. Chrámový garment má podobný vzhľad ako typická osobná spodná bielizeň. Je biely, je v dvoch kusoch a nosí sa denne pod normálnym oblečením.

Pre Svätých neskorších dní, ktorí nosia chrámový garment, je to neustála fyzická pripomienka osobného duchovného záväzku (pozri „To the Point“, Liahona, september 2012, 47). Svätí neskorších dní veria, že chrámový garment je „pripomienkou posvätných zmlúv uzavretých s Pánom v Jeho svätom dome, ochrannou pokrývkou tela a symbolom skromnosti obliekania a života, ktorý by mal charakterizovať životy všetkých pokorných nasledovníkov Krista“ (Carlos E. Asay, „The Temple Garment: An Outward Expression of an Inward Commitment“, Ensign, august 1997, 20). Posmievanie sa posvätnému chrámové garmentu alebo odkazovanie naň ako na „čarovnú spodnú bielizeň“ je pre Svätých neskorších dní veľmi urážlivé.

Čo sú chrámové rúcha?

Na rozdiel od chrámového garmentu, ktorý verní Svätí neskorších dní nosia vo dne aj v noci, chrámové rúcha sa nosia iba vo vnútri chrámov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Tiež sú označované ako rúcha Svätého kňazstva a sú vyhradené pre najvyššie posvätné úkony viery.

Biele chrámové rúcha predstavujú čistotu. Na chrámových rúchach nie sú žiadne znaky ani hodnosti – muži a ženy nosia podobné oblečenie a rúcha sú pre všetkých rovnaké od najnovšieho člena až po najvyššieho vedúceho Cirkvi. Chrámové rúcha sú jednoduché rúcha, ktoré kombinujú náboženskú symboliku s odkazom na starodávnu kňazskú tradíciu, ako je zaznamenaná v Starom zákone (pozri Exodus 35:19, 21; 40:13).

Ako sa môžem dozvedieť viac?

Svätí neskorších dní veria, že chrámy patria medzi najsvätejšie miesta na zemi. Sú to domy Pána a miesta pokoja, útočiska a učenia. Ak sa chcete dozvedieť viac o svätých chrámoch a viere Svätých neskorších dní, navštívte stránku pridtekukristovi.org.

Väčšou časťou tohto článku je zhrnutie oddielu „chrámové garmenty“ na webových stránkach Mormon Newsroom. V tomto článku nájdete viac informácií o oblečení, ktoré je posvätné pre Svätých neskorších dní.