Posolstvo územného predsedníctva

Cesta osobného obrátenia k Spasiteľovi

Proces obrátenia zahŕňa uplatňovanie viery v Ježiša Krista, každodenné pokánie, krst, obdržanie Ducha Svätého a vytrvanie do konca. Skutočné obrátenie znamená, že sa rýchlo oddávame plneniu vôle nášho Nebeského Otca.

Ježiš zachraňuje topiaceho sa Petra
Ježiš zachraňuje topiaceho sa Petra
Starší Franco, územný sedemdesiatnik
Starší Saulo G. Franco, Španielsko Sedemdesiatnik na území Európa – stred

V Novom zákone v knihe Matúša Spasiteľ vyzval Petra, aby kráčal po vode. Peter sa v silnej túžbe nasledovať Ho zriekol všetkej istoty, ktorú mu ponúkala loď, a rýchlo vstúpil na vodu. Nachvíľu zázračným spôsobom kráčal po vode smerom k Spasiteľovi, ale jeho viera oslabla, keď začala zúriť búrka a silné vetry, a začal sa topiť a volať k Pánovi: „Pane, zachráň ma!“ Spasiteľ v tej chvíli vystrel ruku a držiac ho povedal: „Ó, maloverný, prečo si pochyboval?“ (1)

Táto veľká lekcia, ktorú dostal Peter, nás učí, že obrátenie ako také nie je udalosťou, ale procesom, ktorý sa odohráva počas celej našej pozemskej cesty. Proces obrátenia zahŕňa uplatňovanie viery v Ježiša Krista, každodenné pokánie, krst, obdržanie Ducha Svätého a vytrvanie do konca. Cesta zmluvy je súčasťou tohto dobrodružstva, ktoré spočíva vo vytrvaní až do konca. V rámci pokračovania na tejto ceste sa snažíme pripodobňovať Kristovi a vzdávať sa svojho „prirodzeného človeka“. Kráľ Benjamín v Knihe Mormonovej dokonale opísal časť tohto procesu, keď nás vyzval, aby sme odložili prirodzeného človeka. Učil tak jasnú náuku o obrátení:

„Lebo prirodzený človek je nepriateľom Boha a bol ním od pádu Adama, a bude na veky vekov, pokiaľ sa nepoddá nabádaniu Ducha Svätého a neodloží prirodzeného človeka, a nestane sa svätým skrze uzmierenie Krista Pána, a nestane sa ako dieťa, poddajným, miernym, pokorným, trpezlivým, plným lásky, ochotným podrobiť sa všetkým veciam, ktoré Pán považuje za vhodné na neho vložiť, rovnako ako sa dieťa podrobuje otcovi svojmu.“ (2)

Tento verš jasne opisuje proces obrátenia: kvôli nášmu padlému stavu máme prirodzenú tendenciu ísť proti veciam Ducha, takže pravé obrátenie začína, keď sa podriadime nabádaniam Ducha Svätého, a potom – prostredníctvom Kristovho uzmierenia – prichádza proces posvätenia. Vlastnosti, ktoré opisuje prorok Benjamín, ako je poddajnosť, miernosť, pokora, trpezlivosť, a plnosť lásky sú ovocím, ktoré pochádza zo skutočného obrátenia.

Starší Bednar nás učil o miernosti: „Miernosť je charakteristickou vlastnosťou Vykupiteľa a vyznačuje sa spravodlivou vnímavosťou, ochotnou poddajnosťou a silnou schopnosťou ovládať sa.“ (3)

Skutočné obrátenie znamená, že sa rýchlo oddávame plneniu vôle nášho Nebeského Otca. Hoci to mnohokrát môže znamenať vrhnúť sa do neznámeho a rozbúreného mora, životné skúšky a výzvy nám pomáhajú posilňovať našu vieru v Ježiša Krista, keď sme na ceste zmluvy. Kľúčom k tomuto procesu je dodržiavanie zmlúv a prehlbovanie nášho poznania prostredníctvom štúdia, ako aj prijímanie osobného zjavenia.

Prezident Russell M. Nelson nás učil: „Náš Spasiteľ a Vykupiteľ Ježiš Kristus vykoná medzi dneškom a dňom, kedy znova príde, niektoré zo Svojich najmocnejších skutkov. Uvidíme zázračné znamenia, že Boh Otec a Jeho Syn Ježiš Kristus predsedajú tejto Cirkvi s majestátnosťou a slávou. V nadchádzajúcich dňoch však nebude možné prežiť duchovne bez vplyvu Ducha Svätého, ktorý nás povedie a bude nás riadiť a utešovať.“ (4)

Podobne ako Peter a ostatní apoštoli, ktorí boli na lodi, aj my môžeme zažiť moc, ktorá pochádza z nasledovania Ježiša Krista s vierou. Môžeme ju zažiť, keď sa vrhneme do Jeho vôd bez obáv, bez akýchkoľvek obáv z potopenia, pretože Jeho vody sú zdrojom večného života. Ako sa píše v Žalmoch: „K vodám osviežujúcim ma privádza.“ (5)

Pozývam vás, aby sa váš osobný život stal každodenným procesom obrátenia k Spasiteľovi a nášmu Nebeskému Otcovi.


1. Matúš 14:29 – 31
2. Mosiáš 3:19
3. David A. Bednar, „Mierny a pokorného srdca“, Generálna konferencia apríl 2018.
4. Prezident Russell M. Nelson, „Zjavenie pre Cirkev, zjavenie pre náš život“, Generálna konferencia apríl 2018.
5. Žalmy 23: 2