Aktualizácia príručky General Handbook z augusta 2021

Posledné kolo úprav anglickej verzie príručky General Handbook: Serving in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Všeobecná príručka: Služba v Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní) bolo uverejnené 4. augusta 2021. Obsahuje jednu novú kapitolu, dve revidované kapitoly, jednu rozšírenú kapitolu a mnoho aktualizovaných administratívnych pravidiel. Taktiež obsahuje menšie revízie v ďalších kapitolách.

Jesus and Child

Aktualizácie boli uverejnené v angličtine na ChurchofJesusChrist.org a v aplikácii Knižnica evanjelia. V priebehu nasledujúcich mesiacov sa preložia do ďalších jazykov. Predpokladá sa, že aktualizácia celej príručky v anglickom jazyku prebehne do konca tohto roka.

Táto revízia príručky, ktorá sa začala vo februári 2020, sa vykonáva pod vedením Prvého predsedníctva a Kvóra dvanástich apoštolov.

Najpodstatnejšie zmeny sú uvedené nižšie.

  • Kapitola 4: „Leadership and Councils in the Church of Jesus Christ“ (Vedenie a rady v Cirkvi Ježiša Krista). Tento názov sa zmenil, aby obsahoval slová „a rady“. Táto kapitola bola rozšírená, aby obsahovala všeobecné informácie o radách, vrátane niektorých, ktoré boli predtým v kapitole 7.
  • Kapitola 5: „General and Area Leadership“ (Všeobecné a územné vedenie). Táto nová kapitola opisuje prácu a zodpovednosti všeobecného a územného vedenia a rád Cirkvi. Taktiež vysvetľuje zodpovednosť nového povolania poradcov územnej organizácie. Poznámka: Keďže bola pridaná nová kapitola 5, z kapiloly, ktorá mala predtým označenie 5 („Stake Leadership“ (Vedenie kolu)), je teraz kapitola 6. Z kapiloly, ktorá mala predtým označenie 6 („The Bishopric“ (Biskupstvo)), je teraz kapitola 7. Obsah kapitoly, ktorá mala predtým označenie 7 („Councils in the Church“ (Rady v Cirkvi)) je teraz súčasťou kapitol 4 a 29.
  • Kapitola 20: „Activities“ (Aktivity). Táto revidovaná kapitola obsahuje možnosť zorganizovať výbor pre aktivity zboru vo veľkých zboroch, objasňuje pokyny ohľadom jednotiek slobodných dospelých, ktoré usporadúvajú aktivity v pondelok večer, aktualizuje pokyny ohľadom viackolových a miestnych aktivít a aktualizuje pravidlá pre konferencie For the Strength of Youth (FSY – Pre posilnenie mládeže).
  • Kapitola 30: „Callings in the Church“ (Povolania v Cirkvi). Táto revidovaná kapitola obsahuje pokyny a hovorí, že ak je to možné, členovia by mali slúžiť v povolaniach dosť dlho nato, aby si vytvorili pevné vzťahy s tými, ktorým slúžia. Táto kapitola tiež vysvetľuje, kto môže povolať a ustanoviť tajomníkov kolov a zborov.

Ďalší nový a aktualizovaný obsah

Biskupstvá a predsedníctva kolov môžu mať teraz až dvoch pomocných výkonných tajomníkov, ktorí budú pomáhať výkonným úradníkom zboru a kolu vykonávať ich povinnosti. Viď. oddiely 6.4.1 a 7.3 pre viac informácií.

Nová časť o utečencoch hovorí, že Svätí neskorších dní ako súčasť svojej zodpovednosti starať sa o núdznych, … poskytujú svoj čas, talenty a priateľstvo, aby utečencov privítali ako členov vo svojich komunitách. Táto časť čitateľov navedie na ChurchofJesusChrist.org/refugees. Osobitný oddiel s názvom „Immigration“ (Imigrácia – predtým „Emigration of Members“ (Emigrácia členov)) zdôrazňuje, že imigrantom máme preukazovať rovnaký prívetivý postoj.

Oddiel pod názvom „Political and Civic Activity“ (Politická a občianska činnosť) bol aktualizovaný. Tento oddiel hovorí, že „členovia by sa navzájom nemali súdiť v politických záležitostiach. Verní Svätí neskorších dní môžu patriť k rozličným politickým stranám a hlasovať za rôznych kandidátov. Každý by sa mal cítiť vítaný, keď je v cirkevnom prostredí.“ (Podobné komentáre od prezidenta Dallina H. Oaksa si môžete prečítať v Generálnej konferencii apríl 2021.)