Ako zlepšiť duchovnú sebestačnosť

Posolstvo územného predsedníctva

Elder Dryden
Starší Robert A. Dryden, Veľká Británia Územný sedemdesiatnik

Ako stanovujeme dôležitosť duchovnej a časnej sebestačnosti?

Prezident Thomas S. Monson povedal: „Staňme sa sebestačnými a nezávislými…Spásu nemožno získať na základe žiadnej inej zásady.“

Ako teda potom môžeme zlepšiť svoju duchovnú sebestačnosť? Apoštol Pavol definoval onú podmienku, ktorú musí človek splniť, aby bol skutočne duchovne sebestačný.  Je to tá podmienka, na základe ktorej človek získa právo mať živé evanjelium napísané „nie černidlom, ale Duchom Boha živého, nie na kamenné dosky, ale na mäsité dosky sŕdc“.[1]

Pozoruhodný príbeh

Niekedy člen prejaví skutočne pozoruhodný pokrok v duchovnej sebestačnosti. Pavol je jeden z nich. 

Bol najmladším z piatich detí a vyrastal v domove a v okolí, kde alkohol, drogy, zneužívanie, násilie a uväznenie boli normálnou súčasťou života, ktorý vyústil v chudobu rodiny a v útrapy.  Táto chudoba často vyústilo v to, že Pavol bol požiadaný, aby ukradol nejaké jedlo pre rodinu.  V mladosti bol umiestnený do pestúnskej rodiny a násilne zneužívaný.

Nižšie sú uvedené body jeho pokroky a to, čo dosiahol v priebehu roka:

Kniha Mormonova sa stala láskou jeho života.  Duch Svätý ho prekvapil tým, že sa stal jeho stálym spoločníkom. Bol povolaný za misionára zboru a nasledoval úspech čo sa týka krstov a zaktívnenia.  Našiel (s pomocou) a v zastúpení sa dal pokrstiť za 65 priamych predkov svojej rodiny.  Brat, ktorý si všimol jeho veľký zápal pre Pánovo dielo mu podaroval auto.  Pavol je teraz skutočne sebestačný.  Obdržal Melchisedekovo kňazstvo a bol povolaný, aby slúžil ako pomocník v kolovom programe odvykania od závislosti.  Pomáhal pri starostlivosti o bezdomovcov v meste.  Organizoval a viedol večery na chate pre nových členov, záujemcov a navrátených neaktívnych členov.  Bol požiadaný, aby hovoril na kolovej konferencii a bol obdarovaný v chráme.  Splnil si svoj sen a zúčastnil sa na generálnej konferencii spolu s misionárom, ktorý ho našiel a pokrstil.  Keď prezident Monson vstúpil do sály, jeho oči sa naplnili slzami.

Úvod, ktorý napísalo Prvé predsedníctvo ku kurzu sebestačnosti „Môj základ“ nás povzbudzuje, aby sme usilovne študovali a používali zásady sebestačnosti a ak tak budete robiť, budete požehnaní onými prísľubmi.

Keď sa riadime vedením Prvého predsedníctva a usilovne vykonávame vo svojom osobnom i rodinnom každodennom živote jednoduché skutky lásky, dosiahneme duchovnú sebestačnosť.

1. Dodržiavajte Božie prikázania.[2]    

2. Skúmajte písma (najmä Knihu Mormonovu) a učte sa … „tlačiť vpred, hodujúc na slove Kristovom“.[3]  

3. Modlite sa zo srdca: „Keď k Pánovi nevoláte, nech je srdce vaše plné, pohnuté neustále k modlitbe k nemu …“ [4]

Učenia Brighama Younga sú v mocnej harmónii s učeniami Prvého predsedníctva na nevyhnutnej ceste získania duchovnej sebestačnosti.

Brigham Young povedal: „Berieme si všetky tie zákony, pravidlá, obrady a obmedzenia, ktoré sú obsiahnuté v písmach a riadime sa nimi tak ďaleko, ako je to možné, a potom pokračujeme v učení sa a v zlepšovaní sa, až kým nežijeme každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích.“[5]

„Ľudia nemôžu obdržať zákony v ich dokonalej plnosti; ale môžu obdržať tu trochu a tam trochu, trochu dnes a trochu zajtra a trochu budúci týždeň … ak si želáme konať na základe plnosti poznania, ktoré Pán má v úmysle zjaviť, tu trochu a tam trochu, obyvateľom zeme, musíme sa zlepšovať na základe každého trochu, tak ako je zjavené.“[6]

Jeho posolstvo potvrdzuje, že „náš osobný rast v evanjeliu prichádza tu trochu a tam trochu a riadok za riadkom, keď žijeme podľa zásad, ktoré sa učíme“, [7]v mene Ježiša Krista, amen.

 


[1] 2. Kor. 3:3
[2] Matúš 22:35 – 40
[3] 2. Nefi 31:20
[4] Alma 34:27
[5] DBY 3
[6] DBY 4
[7] Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young (1997), 21 – 27.