Ako použiť rodinný domáci večer na vytvorenie väčšej vďaky za Zem

5. júna si pripomíname Svetový deň životného prostredia. Neziskové organizácie, aktivisti a politickí vedúci sa vyjadrujú k znečisťovaniu, strate biodiverzity a zrýchľujúcej sa zmene podnebia. Tieto problémy ovplyvňujú ľudí na celom svete. Je viacero vecí, ktoré môžu rodičia a jednotlivé rodiny robiť v rámci svojich vlastných sfér, pretože prostredníctvom malých a prostých vecí „sa uskutočňujú veci veľké“. [1]

Prezident Russell M. Nelson z Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní na všetkých nalieha, aby boli múdrymi správcami stvorenia
Prezident Russell M. Nelson z Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní na všetkých nalieha, aby boli múdrymi správcami stvorenia

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní povzbudzuje rodiny, aby usporadúvali rodinný večer, aby „budovali a posilňovali rodinné vzťahy“. Tieto rodinné večery sa môžu tiež používať na budovanie vďaky a precvičovanie starostlivosti o životné prostredie.

Hoci nie je možné venovať sa veľmi často problematike starostlivosti o životné prostredie pri kazateľnici počas nedeľných zhromaždení Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, písma a proroci a apoštoli moderných dní nás vyučujú, že máme byť dobrými správcami zeme.

Keďže mnoho ľudí na celom svete upozorňuje na pretrvávajúce krízy ohľadom znečistenia, klimatickej zmeny a odlesňovania, môže byť náročné presne vedieť, čo môžu alebo by mali jednotlivci a rodiny robiť, aby pomohli v snahe zachovať túto planétu.

Russell M. Nelson, prezident Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, učil: „Čo by sme mali robiť ako ľudia, ktorí majú úžitok z božského stvorenia?  Mali by sme sa starať o zem, byť jej múdri správcovia a zachovať ju pre budúce pokolenia.“ [2]

Takže ako môžeme ako jednotlivci, rodiny alebo priatelia nasledovať radu prezidenta Nelsona? 

Tu je niekoľko nápadov jednoduchých vecí, ktoré môžeme robiť počas rodinných domácich večerov, aby sme rozvíjali seba samých ako múdrych správcov zeme.

Vyhnite sa znečisťovaniu

Ezra Taft Benson učil, že keď sa k zemi správame neúctivo, preukazujeme neúctu k Bohu.  „Neúcta k Bohu, životu a našim blížnym sa prejavuje vecami, ako je znečisťovanie smetím, nedbalá banská ťažba [a] znečisťovanie vody a ovzdušia.  Ale napokon ide o vonkajší prejav nášho vnútorného ja.“ [3]

Je dôležité, aby sme boli uvedomelí ohľadom toho, ako sa zbavujeme chemikálií a nebezpečných látok. Ľudia tiež môžu skúsiť chodiť autom spolu s niekým iným alebo používať verejnú dopravu, keď cestujú do práce alebo idú vykonávať iné činnosti. Počas rodinných domácich večerov sa rodiny môžu zaviazať, že budú robiť malé a prosté veci, aby boli lepšími správcami, ako napríklad, že si vyberú činnosť, ktorá spôsobuje čím menej znečistenia. Rodiny sa môžu spolu prejsť a dokonca by mohli cestou pozbierať smetie.

Trávte čas v prírode

Naplánujte si prechádzku, túru alebo cyklotúru. Choďte von z mesta a trávte čas obdivovaním Božích stvorení. Ako učil Joseph F. Smith, máme povinnosť zažívať a vychutnávať si krásy prírody. „Ako deti Božie je našou povinnosťou, aby sme si Ho ctili a uctievali v Jeho stvoreniach.  Ak by sme si spájali všetko, čo je v živote skutočne dobré a krásne, s myšlienkami o Ňom, dokázali by sme vidieť stopy Jeho diela všade v prírode.“ [4]
 

Vychutnávanie si krásy stvorenia s rodinou a priateľmi podporuje vďačnosť
Vychutnávanie si krásy stvorenia s rodinou a priateľmi podporuje vďačnosť

Bolo by skvelé využiť na to rodinný domáci večer alebo nedeľu, ako druh uctievania mimo stien Cirkvi a domova. Môžete ísť do parku alebo ísť kempovať niekde nablízku.

Učte sa o svete navôkol 

Písma poskytujú výborný náhľad na to, prečo je nám prikázané učiť sa o zemi. [5] Zastupujúci prezident Kvóra dvanástich apoštolov, M. Russell Ballard, nás žiada, aby sme „mysleli na to, čo by sa stalo, ak by sme si všetci vyhradili čas na to, aby sme sa pozorne pozerali na zázraky prírody, ktoré nás obklopujú, a aby sme zasvätili seba samých, aby sme sa naučili viac o tomto svete, ktorý pre nás Boh stvoril…. Aby sme skutočne uctievali Stvoriteľa, musíme si ctiť Jeho stvorenie.  Musíme si naplánovať, že si vyhradíme čas na pozorovanie nádher prírody.  V dnešnej dobe nás ľahko obklopia tehlové budovy a asfaltové povrchy, ktoré nám ukrývajú skutočný život okolo nás.“ [6]
 

Učenie sa o svete navôkol sa začína v rodine
Učenie sa o svete navôkol sa začína v rodine

V Knihe Mormonovej prorok Alma učí, že zem a všetky veci na nej „dosvedčujú, že je Najvyšší Stvoriteľ“. [7] Pre nás ako správcov zeme je dôležité, aby sme si vyhradili čas, aby sme sa učili o zemi, lebo je to božské svedectvo Božieho diela. Rodiny si môžu spolu čítať písma o zemi, aby sa naučili viac o tom, ako sa lepšie starať o Božie stvorenie.

Vyučujte úctivý postoj voči zemi

Jestvuje veľká radosť v tom, keď sú ľudia spokojní s tými vecami, ktoré im Boh zveril. Ľudia majú povinnosť zažívať a vychutnávať si krásu prírody. Počas rodinných domácich večerov môžu ľudia vyjadrovať vďačnosť za zem a podieľať sa na aktivitách, ktoré im pomáhajú rozvíjať vďačnosť za Zem.

Starší M. Russell Ballard učí o dôležitosti prejavovania úcty za Božiu Zem a varuje, že nedostatok motivácie môže byť škodlivý.

„Tí, ktorí nepociťujú žiadnu úctu k stvoreniam a božskému charakteru Boha, si s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú dostatočne ctiť ani ďalšie sväté veci.  Takýto nedostatok úcty k Božím stvoreniam sa môže zmenšovať, až kým sa daný človek nestane úplne necitlivým voči pocitom druhých,“ povedal starší Ballard. [8]

Rodinný domáci večer je skvelým miestom na učenie sa a podporovanie postoja rešpektu a úcty voči Zemi.

[1]  Alma 37:6

[2] Prezident Russell M. Nelson, The Creation, apríl 2000.

[3] Ezra Taft Benson, This Nation Shall Endure, 1977

[4] Citované v George B. Handley, „The Environment Ethics of Mormon Belief“, BYU Studies, 40:2, 2001.

[5] Náuka a zmluvy 101:32 – 34

[6] M. Russell Ballard, God's Love for His Children, apríl 1988.

[7] Alma 30:44

[8] M. Russell Ballard, Take time to have reverence for creator and his creations, apríl 1988