Ako môžeme použiť modlitbu na komunikáciu s Bohom

Čomu veria členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní o mnohých požehnaniach modlitby

boy praying to god
Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní vedia, že sa môžeme modliť k Bohu kedykoľvek a kdekoľvek. Veríme, že Boh aj dnes počuje modlitby a odpovedá na ne.

Čo učí Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní o modlitbe?

Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní veria, že modlitba je komunikácia medzi nami a Bohom, naším Nebeským Otcom. Nebeský Otec chce, aby sme sa k Nemu každý deň modlili, ako osobne, tak aj spolu s našimi rodinami. Svätí neskorších dní veria, že Boh chce, aby sme sa „modlili k Nemu a nikomu inému“ („Prayer“, Gospel Topics, churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics). Náboženstvo Svätých neskorších dní učí, rovnako ako Biblia, že keď bol Ježiš Kristus na zemi, vysvetlil, že sa máme modliť k Nebeskému Otcovi v mene Ježiša (pozri Ján 16:23). Pre Svätých neskorších dní je modlitba prikázaním od Boha a je tiež príležitosťou komunikovať s Ním osobne.

Ako sa mám modliť?

Aby sme preukázali našu úctu a lásku k Bohu, keď sa modlíme, kľačíme, skloníme hlavu a zatvoríme oči. Svätí neskorších dní veria, že keď sa modlíme, mali by sme mať na pamäti, že hovoríme s naším Otcom v nebesiach a používať láskyplné, úctivé slová.

Náboženstvo Svätých neskorších dní učí, že modlitba nahlas má moc a písma nás vyzývajú, aby sme sa často modlili v súkromí, aby sme mohli vyjadriť svoje skutočné pocity Bohu (pozri Matúš 6:6 – 7; Alma 34:17 – 27). Avšak k Bohu sa môžeme modliť kedykoľvek a kdekoľvek. Vierovyznanie Svätých neskorších dní zahŕňa učenie, že aj myšlienka môže byť modlitbou, ak je namierená k Bohu (pozri Sprievodca písmami, „Modlitba“, scriptures.churchofjesuschrist.org).

Svätí neskorších dní veria, že keď sa modlíme, mali by sme vyjadriť našu vďačnosť Nebeskému Otcovi za naše mnohé požehnania. Ako poznamenal jeden vedúci Svätých neskorších dní: „Najvýznamnejšie a najdôležitejšie modlitby, ktoré som zažil, obsahovali mnoho výrazov vďaky a málo, ak vôbec nejaké, žiadosti“ (David A. Bednar, „Pray Always“, Ensign alebo Liahona, november 2008, 42). Vierovyznanie Svätých neskorších dní zahŕňa učenie, že všetko, čo máme, pochádza od Boha a že dokonca aj počas našich najťažších skúšok môžeme vždy poďakovať Bohu za svoje požehnania.

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní učí, že Nebeský Otec chce, aby sme Ho žiadali o veci, ktoré potrebujeme, keď sa modlíme. Ježiš Kristus učil: „Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostáva; a ten, kto hľadá, nachádza; a tomu, kto klope, bude otvorené“ (Matúš 7:7 – 8). Svätí neskorších dní veria, že keď sa modlíme, môžeme požiadať Nebeského Otca, aby nám pomohol s našimi fyzickými, emocionálnymi a duchovnými potrebami a všetkými ostatnými potrebami, ktoré môžeme mať. Svätí neskorších dní tiež veria, že Boh nám ako náš milujúci Otec chce pomôcť a poskytne nám každé požehnanie, ktoré je pre nás užitočné. Keď však žiadame Nebeského Otca o požehnania, mali by sme sa modliť, aby sa stala Jeho vôľa a robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme boli hodní, aby sme dostali požehnania, o ktoré žiadame.

Pýtajte sa Boha – Odpovedá Boh na modlitby? Dieter F. Uchtdorf hovorí o tom, ako môžeme vedieť, či Boh počúva naše modlitby.

Aké požehnania prichádzajú skrze modlitbu?

Svätí neskorších dní veria, že modlitba prináša mnoho požehnaní. Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní učí, že keď sa modlíme, môžeme cítiť Božiu lásku k nám. Cítime vďačnosť, keď premýšľame o mnohých požehnaniach, ktoré už sú v našom živote. Cítime väčší pocit šťastia a pokoja, pretože sa snažíme zosúladiť našu vôľu s Božou vôľou v našom živote. Sme požehnaní väčšou trpezlivosťou a vierou. Môžeme cítiť vplyv Ducha Svätého, ktorý nás vedie a usmerňuje. Keď sa modlíme, Boh otvára okná nebies a poskytuje nám požehnania, ktoré už bol ochotný dať, len sme o ne museli požiadať. Môžeme tiež pomôcť požehnať životy druhých, keď vyjadrujeme úprimné prosby Bohu za ich blaho.

Ako sa môžete dozvedieť o Božom pláne pre vás

Aby ste zistili viac o Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní a o tom, čomu veríme ohľadom modlitby, navštívte pridtekukristovi.org.