Čo Ježiš Kristus učil o pokání

Zistite, čomu Mormoni veria o pekle

Ježiš Kristus a Jeho proroci učia, ako nás môže pokánie zachrániť pred horkosťou pekla. Zistite, prečo mormoni veria, že pokánie je pre nás všetkých dôležité.
Ježiš Kristus a Jeho proroci učia, ako nás môže pokánie zachrániť pred horkosťou pekla. Zistite, prečo mormoni veria, že pokánie je pre nás všetkých dôležité.

Mormoni, alebo členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, sú kresťania a veria tomu, čo Ježiš učil v Biblii o pokání. Prečítajte si viac informácií o tom, prečo mormoni veria, že pokánie je pre nás všetkých dôležité.

Čo učí Nový zákon o pokání?

Keď bol Ježiš Kristus na zemi, podelil sa o podobenstvo o pokání. V podobenstve sa farizej, náboženský vodca, ktorý si o sebe myslel, že je spravodlivý, a colník, zavrhovaný vyberač daní, obaja modlili v chráme. Farizej si myslel, že nemá potrebu pokánia. Povedal: „Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako aj tento publikán. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám“ (Lukáš 18:11 – 12). Colník sa na druhej strane pokorne modlil: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu!“ (Lukáš 18:13). Ježiš učil, že kajúcny colník bude ospravedlnený skôr ako farizej. Ježiš učil: „Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený“ (Lukáš 18:14).

Toto podobenstvo krásne zachytáva v Novom zákone učenie Spasiteľa o pokání. Spoločnosť, v ktorej Ježiš žil, merala spravodlivosť poslušnosťou k Mojžišovmu zákonu, náboženskému kódexu, ktorý sa zameriaval na vonkajšie prejavy viery (pozri Larry Y. Wilson, „The Savior’s Message of Repentance“, Ensign, február 2016, 48). Ale keď prišiel Ježiš Kristus, učil vyšší zákon, ktorý zdôrazňoval naše pohnútky a túžby našich sŕdc. Ježiš učil, že pokánie má viac spoločného s premenou našich sŕdc, ako s tým, čo je viditeľné navonok. Učil, že sa všetci musíme zmeniť a rásť – všetci musíme činiť pokánie – aby sme boli prijateľní pred Bohom.

Čomu mormoni veria ohľadom pokánia?

Ako kresťania mormoni veria, že pokánie je rovnako dôležité dnes, ako to bolo, keď na zemi žil Ježiš Kristus. Starší Larry Y. Wilson, mormonský vedúci, učil: „Musíme neustále usilovať o vnútornú zmenu, ktorá prichádza z poznania, že aj my – každý z nás – sme hriešni. Keď to urobíme, vstúpi do našich sŕdc a myslí pokora dostatočná na to, aby umožnila ďalšie pokánie“ („The Savior’s Message of Repentance“, 50)

Mormoni veria, že na skutočné pokánie a zmenu musíme pravidelne vyhodnocovať, čo môžeme zlepšiť. Starší Wilson navrhol, aby sme sa pravidelne pýtali: „Som netrpezlivý, negatívny, bojazlivý, kritický, sebestredný, ovládajúci, ľahkomyseľný, chtivý, cynický alebo lenivý?“ („The Savior’s Message of Repentance“, 51). Posúdenie našich vlastných nedostatkov sa môže zdať strašidelné alebo ťažké. Ale nemali by sme sa báť – myšlienka, že sa môžeme zmeniť je v podstate nádejná.

Mormoni neveria tomu, že musíme prekonať naše nedostatky osamote. V skutočnosti, ako kresťania, mormoni veria, že trvalá zmena a rast nie sú možné bez pomoci Ježiša Krista. Mormoni veria Kristovmu prísľubu, zaznamenanému v Novom zákone: „Dosť máš na mojej milosti; lebo (moja) moc sa v slabosti dokonáva“ (pozri 2. Korintským 12:7 – 10; pozri tiež Eter 12:27).

Pýtajte sa Boha – Miluje ma Boh napriek mojim chybám? Ronald A. Rasband vysvetľuje, že Božia láska je nemenná, napriek našim chybám a slabostiam.

Veria mormomi v peklo?

Biblia a Kniha Mormonova učia, že tí, ktorí nečinia pokánie, budú trpieť bolesťami pekla: „Áno, sú zovretí smrťou a peklom; … a všetci, ktorí nimi boli uchvátení musia stáť pred trónom Božím a byť súdení podľa skutkov svojich, odkiaľ musia odísť na miesto pre nich pripravené, a to do jazera ohňa a síry, čo sú nekonečné muky“ (2. Nefi 28:23; pozri tiež Matúš 10:28).

Mormoni veria, že termín peklo sa môže vzťahovať na dve odlišné miesta: po prvé, dočasné čakacie miesto, kde idú duchovia tých, ktorí „zomreli vo svojich hriechoch“, aby sa dozvedeli viac o Ježišovi Kristovi a čakajú na vzkriesenie (pozri NaZ 138:32); a po druhé, miesto nazývané vonkajšia temnota, miesto prebývania Satana a jeho anjelov (pozri True to the Faith [2004], 81). Mormoni veria, že len veľmi málo jedincov je takých zlých, aby boli odsúdení na vonkajšiu tmu.

Ako kresťania sa mormoni radujú v našom Vykupiteľovi, Ježišovi Kristovi, ktorý skrze Svoje uzmierenie a vzkriesenie prekonal smrť aj peklo. Mormoni vzdávajú vďaku za to, že Ježiš Kristus umožnil každému z nás zmeniť sa, rásť a vrátiť sa k nášmu Otcovi v nebi, ak budeme činiť pokánie. Ak sa chcete dozvedieť viac o Ježišovi Kristovi, našom Spasiteľovi, navštívte mormon.org